doodeenews

Outstanding news and videos general

ฉลุย! มติสภาผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับจำเป็นใช้แก้โควิด-19

พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ

มติสภาผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ แก้ปัญหาโควิด 19 ขณะยังไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อตรวจสอบติดตามการใช้เงิน

หลังสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายยาวนานถึง 5 วัน ในที่สุด มีมติผ่านความเห็นชอบ พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ภายใต้งบประมาณที่กันไว้ร่วม 1.9 ล้านล้านบาทแล้ว โดยเป็นการลงมติทีละฉบับ เริ่มจาก

1.พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบ 274 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 207 เสียง

2.พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบ 275 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 205 เสียง 

3.พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เห็นชอบ 274 เสียง ไม่เห็นชอบ 195 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง

ขณะเดียวกัน ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ เพราะต้องรอประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุญัตติเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมก่อน ทั้งนี้ เมื่อมีมติผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก
เว็บ : sanook.com

แชร์เรื่องนี้