doodeenews

Outstanding news and videos general

แบงก์ชาติลั่น หนี้ 6.1 ล้านล้าน เป็นภาระของประเทศ ไม่จริง!

หนี้ 6.1 ล้านล้าน

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของ ธนาคารแห่งประเทศไทย มูลค่ากว่า 6 ล้านล้านบาท เป็นหนี้สาธารณะที่จะเป็นภาระต่อผู้เสียภาษีในระยะต่อไปนั้น

ขอเรียนว่า ไม่ใช่หนี้สาธารณะที่จะเป็นภาระต่อผู้เสียภาษีในระยะต่อไป

เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวอยู่ในรายการงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง เช่น เมื่อระบบการเงินมีสภาพคล่องส่วนเกิน แบงก์ชาติจะออกตราสารหนี้ เพื่อดูดซับสภาพคล่องเข้ามาเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงอีกว่า ในทางตรงกันข้าม หากระบบการเงินต้องการสภาพคล่อง แบงก์ชาติก็จะลดยอดการออกตราสารหนี้เพื่อปล่อยสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลในตลาดการเงิน โดยสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวเกิดจากการดำเนินนโยบายการเงินตามบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศในช่วงที่มีเงินทุนไหลเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้นหนี้สินที่ปรากฏจะมีรายการคู่ขนานที่เป็นด้านสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศอยู่ด้วย

นางจันทวรรณ กล่าวด้วยว่า หนี้สินในงบการเงินของแบงก์ชาติ เช่นเดียวกับธนาคารกลางในประเทศต่างๆ ไม่ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อฐานะการคลังของประเทศ แต่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคารกลาง ที่สะท้อนกิจกรรมในการบริหารสภาพคล่องในระบบการเงิน

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก
เว็บ : sanook.com

แชร์เรื่องนี้